Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Da se od KJKP Toplane Sarajevo doo hitno zatraži da na osnovu podataka o utrošku gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u mjesecu decembru i evidentiranih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava izvrši umanjenje računa usluga centralnog grijanja za građane za navedeni mjesec, a sve u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Puni tekst pitanja:

Kada je planirano raspisivanje javnog poziva za prijave mladih koji zadovoljavaju uslove za subvenciju rješavanja stambenog pitanja po prvi put?

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi uvrđivanja zakonitosti i usklađenosti član 5. stav (4) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo sa Zakonom o radu FBiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za utvrđivanjem zakonitosti procedure prilikom donošenja akta - Informacija broj 11-34-18969-5/23 od 19.05.2023 godine sa prilogom od 7 odluka koje su dostavljene osnovnim školama, a tiču se profila i stručne spreme radnika u okviru Pedagoškog standarda i općih normativa i nastavnih planova i programa. U ovom predmetu došlo je do povrede Kolektivnog ugovora obzirom da Dokument nije usaglašen sa sindidkalnim predstavnicima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Koje mjere su do sada poduzete po pitanju dopisa radnika Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu koji su uputili dopis i na adresu vašeg resornog ministarstva. Sadržaj dopisa upućuje na organiziran i masovan mobing radnika, takođe iznose se i razne činjenice koje govore o korupciji i nezakonitom poslovanju ove škole.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu kao podršku dostavljene inicijative od strane Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor SSOOIO radi izrade propisa kojim se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom trajanja redovne nastave u osnovnim školama.
Izuzetak od zabrane se koristi su situacije kada je upotreba mobitela neophodna a tiče se zdravstvenih, edukativnih i drugih opravdanih razloga.Škola može obezbjediti prostor gdje će se telefoni deponovati tokom trajanja nastave.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo:
-Koliko je angažovano asistenata u nastavi u KS i koliko od toga je na neodr.i na određ.vrijeme,
-Koliko je od ukupnog broja asistenata u nastavi po općinama na određeno i neodređeno vrijeme i broj djece po općinama u KS kojima je ova vrsta pomoći i podrške potrebna,
-Na koji način su angažovani na radna mjesta asistenta u nastavi, odnosno po kojim javnim pozivima i projektima, i koja prava ostvaruju u smislu plaća i novčanih naknada,
-Koliko je plaćen asistent u nastavi na određeno i neodređeno vrijeme,
-Koliko asistenata u nastavi ostvaruje pravo na isplatu regeresa,
-Na koji vremenski period i koliko su ukuono puta angažovani sa prekidima i koliko ukupno imaju radnog staža od 01.01.2022. godine do kraja ove školske godine,
-Da li je obim poslova, radnih zadataka i odgovornosti isti kod asistenata u nastavi na određeno i neodređeno vrijeme,
-Da li asistenti u nastavi koji rade na određeno i neodređeno vrijeme imaju ocjenu za rad tokom svog radnog angažmana u KS,
-Da li svi asistenti u nastavi posjeduju certifikate o završenoj edukaciji za ovu vrstu posla i koliko se boduju ti certifikati prilikom zapošljavanja.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 11-03/02-04-24618-184/23 od 15.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pitanje za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i ministricu da li podržavaju odgovorno lice u JU Osnovna muzička škola Ilidža u neizvršavanju pravosnažnih sudskih presuda

Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS da Osnovna škola Šip nosi naziv Osnovna škola Jovan Divjak.
Jovan Divjak je bio simbol multietničnosti BiH. Čovjek velikog srca, pristupačan, vrijedan i human. Aktivno je pomagao mladim ljudima kroz organizaciju Obrazovanje gradi BiH. Nemjerljiv je njegov doprinos odbrani Sarajeva od agresije na BiH, najmanje što dugujemo ovom velikom čovjeku jeste da škola nosi naziv po njemu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS za kreiranje programa prevencije upotrebe SNUS-a od strane maloljetnih osoba u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pokrene proces subvencije produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju u institucijama koje se bave radom sa ovom kategorijom

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pokrene proces subvencionisanja ishrane u institucijama koji se bave organizacijom boravka učenika osnovnih pkola u KS

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Pokrećem zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za uvođenje produženog boravka u OŠ „Sokolje“. Dvije susjedne osnovne škole OŠ „Mustafa Busuladžić“ i OŠ „Behaudin Selmanović“ kao i OŠ „Sokolje“ nemaju produženi boravak. Zbog velikog broja školske djece mjesnih zajednica Reljevo, Zabrđe, Dobroševići, Naselje heroja Sokolje i Briješće postoji velika opravdanost za uvođenjem produženog boravka u OŠ“Sokolje“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.03.2023

Puni tekst pitanja:

Po kojem zakonskom osnovu se vrši zapošljavanje asistenata u osnovnim školama na neodređeno vrijeme ? Instrukcije koje su dostavljene školama od strane vašeg resornog ministarstva po ovom pitanju pozivaju se na Zaključak Skupštine KS i Posebni program Vlade Kantona za unapređenje inkluzije.
Asistenti po Pravilniku o inkluzivnom obrazovanju trebaju biti akreditovani od strane PPZa odnosno Ministarstva. Asistenti su radnici i na njih se odnose propisi iz radnog zakonodavstva uključujući Kolektivni ugovor i Pravilnik o tehnološkom višku. Zapošljavanje asistenata je regulirano Kolektivnim ugovorom i nije predviđeno njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

Molim za pojašnjenje kako bi se utvrdilo da li postoje pravne nesigurnosti po ovom pitanju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Prošle godine, u ovo vrijeme, donešena je Odluka o osnivanju JU Institut za razvoj preduniverzitetsko obrazovanje KS.

U 2022.godini finansirana su 23 uposlenika, a u Nacrtu Budžeta za 2023.g. predviđeno je finansiranje 48uposlenika,

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Kada ste zadnji put izvjestili Skupštinu Kantona Sarajevo o procesu reforme obrazovanja u KS, a što ste dužni raditi najmanje jednom u tri mjeseca?

· U kojoj mjeri će reforma obrazovanja koju sprovodite osposobiti obrazovni sistem da se bori protiv konkretnih životnih problema u cilju educiranja novih generacija o opasnostima nesavjesnog korištenja online prostora i društvenih mreža, nesavjesne upotrebe motornih vozila kao i svega onoga što u stvarnome svijetu predstavlja najveći izazov za mlade ljude? Tražim konkretne podatke i informacije o predviđenom modelu i obimu navedene edukacije iz ove oblasti u predviđenim reformskim aktivnostima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu radi dostave informacije o izrečenim kaznama i naloženim mjerama o postupanju u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu od strane Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove za preiod 2020, 2022 i tekuće 2023 godine.

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-03255/23 od 01.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja iznimnoproblematične situacije u JU "Djeca Sarajeva" koja se odnosi na način prijave i upisa djece u vrtić, kao i načina rezervisanja mjesta za djecu koja su ranije koristila usluge vrtića. Na terenu se susrećemo sa ozbiljnim poremećajem rada sistema EMIS programa koji je dovao do situacije da mnogobrojni roditelji nisu uspjeli izvršiti rezervaciju mjesta i upis svoje djece u vrtiće. S tim u vezi tražim hitno preispitivanje online upisa kroz EMIUS program koji proizvodi nevolje i probleme kako roditeljima tako i uposlenicima JU "Djeca Sarajeva". Očigledno je da u procesu ove reforme na terenu postoje ozbiljni propusti i ovakvi poremećaji nepovoljno utiču na porodicu, našu djecu i ugrožavaju radna mjesta uposlenika JU "Djeca Sarajeva" što je nedopustivo. Prednosti koje se nude u vrtićima kao što su socijalizacija, emocionalni i intelektualni rast djeteta su benefiti važni za dobrobit naše djece u kasnijoj dobi i nemamo pravo odvojiti našu djecu od mogućnosti za njihov napredniji razvoj. Dobrobit naše djece mora biti naš prioritet.

Puni tekst pitanja:

- S obzirom na početak nove školske godine da li sve škole sa prostora KS imaju izrađene illi ažurirane, po trenutnoj situaciji na terenu, evakuacijske planove u sl. prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi?
-Da li se provode i koliko često u svim srednjim i osnovnim školama u KS evakuacijske vježbe za slučajeve prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi, a po navedenim evakuacijskim planovima?

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obavezno provođenje evakuacijskih vježbi u osnovnim i srednjim školama u KS minimalno jednom u toku jednog polugodišta (početkom svakog polugodišta) po evakuacijskim planovima škola kako u javnim tako i u privatnim obrazovnim ustanovama na području KS

Puni tekst pitanja:

U budžetu KS za 2023. godinu na razdjelu Ministarstva za odgoj i obrazovanje je planirano 3.200.000 KM za mele efektivne projekte (MEP) odnosno po 30.000 KM za svaku osnovnu i srednju školu u KS a tiču se brzih i efektivnih projekata rekonstrukcije i investicionog održavanja kao i nabavke opreme u školama.
koliko je sredstava (koji se odnose na male efektivne projekte MEP) utošeno sa 31.8.2023. godine ili je planirano za utrošiti do kraja tekuće godine, po kojim konkretnim projektima i po svakoj školi pojedinačno?

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu o proglašenju temeljnih strukovnih udruženja profesionalaca iz oblasti kulture od posebnog značaja za Kanton Sarajevo.

Prije proglašenja, potrebno je formirati stručnu komisiju sastavljenu od osoba sa rezultatima u oblasti kulture, ustanoviti kriterije za izbor udruženja (godine rada, kvalitet i broj projekata, uticaj na kulturnu scenu, značaj za kulturne radnike itd.), a potom raspisati javni poziv i proglasiti temeljna strukovna udruženja od značaja za Kanton Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi digitalizacije procesa prijema radnika u predškolskim ustanovama i osnovnim školama Kantona Sarajevo što podrazumjeva izmjenu normativa.

Prijem radnika u osnovnim školama vrši se u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22).

Procedure koje sprovodimo kao i zakonska regulativa trebaju održavati procese prohodnim , a ne kompliciranim i otežavajućim. U ovom slučaju tokom procesa prijema radnika opterećenje je i na radnicima koji su imenovani u komisijama za obradu pristigle dokumentacije ujedno i na kolegama aplikantima koji imaju i dodatne finansijske troškove.

Digitalizacijom procesa prijema radnika štedimo vrijeme, smanjujemo troškove, potičemo transparentnost , smanjujemo nejednakost u bodovanju i sl.

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za planiranje sredstava u iznosu od 45.000,00 KM za sanaciju podova (25.000,00 KM) i mokrog čvora (20.000,00 KM) u JU "Deveta osnovna škola" Ilidža kroz prgram utroška sredstava na kontu 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje ( 821600 LAX0B7 098F Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el. Instalacija kotlovnica i sl.)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je projekat ‘ Centar za rani rast i razvoj djece pri Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo’koji je dio Posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori