Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Ilidža, Vlada Kantona

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši zatvaranje postojećeg sportskog terena u JU Terapijska zajednica Kampus KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Ilidža, Vlada Kantona

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS za rješavanje putne komunikacije do JU Terapijska zajednica Kampus kao i rješavanje problema sa vodosnadbijevanjem ove ustanove

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, UPRAVA POLICIJE

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se pokrene izrada "registra stanodavaca i zakupaca u KS"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.11.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo

Odgovor:

Odgovor Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 13/1-19-9323/23 od 08.01.2024. godine
Odgovor Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj Općine Novo Sarajevo, broj: 10-45-10579/23 od 08.01.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da osnivači općinskih domova zdravlja, koji su sada praktično organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS, organizuje tako da osnivači budu općine KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Ilidža, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno postavljanje usporivača brzine na više lokacija u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, prije svega na prostoru kod Osnovne škole KŠC "Sv.Josip" i post.zvučne i svjetl.sing.upozorenja na lokaciji navedene škol

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu KS za 2024.godinu za projekat podrške porodiljama kao nosilac aktivnosti uz sufinansiranje sa lokalnim zajenicama iu KS putem "Torbe za porodilje"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo zdravstva, Općina Ilidža, Vlada FBIH, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS u koordinaciji s Vladom KS i Općinom Ilidža, obezbijede potrebna sredstva za obnovu Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju, prema prioritetima koje navede Institut.

- Adaptacija prostora(rekonstrukcija krova, svlačionica, sala za fizikalnu terapiju)

- Sala za vježbanje ( klima uređaji, tegovi za vježbanje)

- Sala za rehabilitaciju ( Ultrazvuk, Tens aparat, aparat za vakum tretman, Elektromagnet, Ekstenzomat, Shockwave aparat, Tecar aparat)

- Galvanska kada i kupke

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Ilidža, Vlada Kantona

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.03.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim za pojašnjenje koji zakonski propisi regulišu prenamjenu stambenog prostora (stana) u poslovni proctor, te koji javni organ je nadležan za nadzor tog postupka.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe porodice Delić koja ima prebivalište na adresi Džemala Bijedića 279L molim gore pomenute javne organe da izvrše inspekcijski nadzor u okviru svoje zakonske nadležnosti.

Porodica Delić već dvije godine ima problem sa ogromnom količinom vlage koja se pojavljuje u njihovom stanu koja i pored korištenja uređaja za odvlaživanje (Trotec) se nastavlja pojavljivati.

Zgrada na pomenutoj adresi je imala pojavu vlage i sličnih problema u više stambenih jedinica koje su se pojavljivale zbog nepravilno izvedenih građevinski radova na prostorima za reklame na fa-sadama zgrade.

Radovi su se obavili i na fasadi reklamnog prostora koji je vanjski zid stana porodice Delić, ali to nije riješilo problem.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Općina Ilidža

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar-Stup, a nakon krađe hidrantskih crijeva iz naselja, stanari su me zamolili da se u njihovo ime obratim Općini Ilidža za pomoć u nabavci nedostajuće protupožarne opreme, kako bi se zaštitili njihovi životi i imovina od požara, a već su imali neugodna iskustva sa istim.

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Puni tekst pitanja:

"Molim Općinu Ilidža i Službu za prostorno uređenje da me obavijest o status predmeta za legalizaciju nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. godine, te molim Općinu Ilidža i njenog načelnika da me također izvijest o namjerama u vezi ovog predmeta."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Općini Ilidža:
Molim Općinu Ilidža, Službu za prostorno uređenje Općine Ilidža da mi dostavi kopije Upotrebnih dozvola za objekte naselja Bulevar-Stup i to:
1.Objekat Al br.03-23-5136/19 ; A2 br: 03-23-5134 i A3 br: 03-23-6137 od I4.11.2019.g
2. Objekat A4 br:03-19-828/20; A5 b:03-19-831/20 i A6 br:03-19-832/20 od 08.04 2020.g
3. Objekat B1 br:03-19-2513/20; B2 br:03-19-2514/20 i B3 br:03-19-2515/20 od 27.08.2020.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Park, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe naše sugrađanke postavljam sljedeća pitanja:

1. Koje su kazne za građane ukoliko posjeku stablo bez dozvole u gradu?

2. Zašto se preostala i rijetka stabla u gradu ne održavaju i dožive opravdanu sječu?

3. Koliko je novih inspektora uposleno za ova pitanja u 2022. godini?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Ilidža

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar već duže vrijeme imaju problem sa fasadama na kojima se
nalaze reklame, što u njihovim stanovima prilikom jačeg vjetra pravi nesnosnu buku i tokom
zime vlagu i stvaranje plijesni na zidovima.
Iako sam ranije upućivala inicijativu za mjerenje buke u stanovima tokom vjetrovitog
vremena nikada od KUIP-a nisam dobila odgovor, te ovom prilikom ponovo upućujem istu.
Molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad radom građevinskih inspektora Općine Ilidža koji
su izvršili nadzor i naredili investitoru otklanjanje nedostataka, međutim i pored izvršenih
radova stanje se u mnogim stanovima nije promijenilo.
Molim i da se izvrši inspekcijski nadzor nad radom lica koja su odgovorna za tehnički prijem
i upotrebnu dozvolu za zgrade naselja Bulevar jer je očito da je fasada na mjestu reklama
manje debljine sa manjim termoizolacijskim dijelom.
Budući da su fasade zajednički dijelovi zgrade molim da se u inspekcijski nadzor uključi i
inspektorat u stambenoj oblasti jer ovo predstavlja nužnu ili hitnu opravku koju upravnik
mora u saradnji sa investitorom da prati i otkloni.
Mnogi etažni vlasnici koji imaju probleme sa vlagom i plijesni se žale da predstavnik etažnih
vlasnika na adresama Džemala Bijedića 279K i 279L u potpunosti izbjegava pozive i poruke
etažnih vlasnika u vezi navedenog problema, ignoriše ih dok su zdravlje i njihova imovina
ugroženi, a predstavnik etažnih vlasnika je uposlenik investitora ili njegovih sestrinskih firmi,
pa vjerovatno u tome i leži problem.

Molim inspekciju u stambenoj oblasti da ukoliko je to zakonski moguće naloži upravitelju
angažovanje sudskog vještaka kako bi se jasno utvrdio izvor problema, ukoliko to nije
moguće onda molim da se naloži predstavniku etažnih vlasnika da prikupi potpise za poslove
vanrednog upravljanja shodno članu 36. kako bi se angažovao sudski vještak, čije vještačenje
u ovom slučaju je neophodno.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za boračka pitanja, Općina Ilidža

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za osvjetljenje gradskog groblja Vlakovo uključujući i glavne saobraćajnice.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Ilidža, Vlada Kantona

Ministarstvo saobraćaja, Općina Ilidža

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se na odgovoru broj: 01-04-22801-34/21 (koji Vam dostavljam kao prilog), vezano za
podnesenu inicijatvu da se uvede saobraćajna linija, komercijalnog karaktera, na relaciji Vijećnica -
Vlakovo ili Dom Armije - Vlakovo.
Molim da Opštna Ilidža dostavi zahtjev za modifkaciju mreže linija na području KS tj. analizu
opravdanost uvooenja navedene linije po svim segmentma, kako bi Komisija za izradu prijedloga
mreže linija javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo mogla razmotriti navedeni zahtjev.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu saobraćaja KS i Općini Ilidža:

“Na osnovu molbe građana molim Ministarstvo saobraćaja KS i Općinu Ilidža da me detaljno izvijesti o poduzetim koracima na izgradnji tramvajskog stajališta, kao i raskrsnice u blizini naselja Bulevar MZ Stup II koja će omogućiti direktno uključenje u naselje sa glavne saobraćajnice, te molim da mi se dostavi kratak plan realizacije sa rokovima iste.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Ilidža

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Puni tekst pitanja:

"Mnogobrojni stanovnici naselja Bulevar se žale na kvalitet  asfaltiranja saobraćajne trake za ulaz u naselje Bulevar-Stup sa glavne gradske saobraćajnice iz smjera Ilidže kod objekta lamele A 1,2,3 gdje šahtovi nisu dobro nivelisani i predstavljaju opasnost za oštećenje vozila što se već stanovnicima naselja Bulevar dešavalo, te molim da izvršite inspekcijski nadzor nad istim.

Molim Ministarstvo unutrašnjih poslova da na osnovu upita zabrinutih građana odgovori na koji način mogu prijaviti nastalu štetu na svojim automobilima, te molim pojašnjenje oko potrebnih procedura."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Općina Ilidža

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

Molim OPĆINU ILIDŽA I MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO da me detaljno obavijeste o poduzetim i budućim koracima na izgradnji osnovne škole na području MZ Stup II u ulici Dobrinjska jer građani izražavaju zabrinutost u vezi ovog projekta zbog dodatnog broja stanovnika koji je nastao zbog izgradnje naselja Bulevar, a to područje je i dalje bez osnovne škole koja je planirana Regulacionim planom “Stup-Nukleus”

Građani pominju i alternativnu lokaciju u Dobrinjskoj ulici, ali prema njihovim saznanjima osnovna škola na tom mjestu neće imati dovoljni kapacitet da zadovolji narastajuće potrebe mjesne zajednice, te molim da me i tome detaljno izvijestite.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Općina Ilidža, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Već nekoliko puta sam potencirao problem (ne)izgradnje Osnovne škole u naselju
Stup nukleus na Stupu! Odgovora nije bilo, zato ponavljam zastupničko pitanje i
zahtjevam odgovor u pisanoj formi u zakonskom roku!?
Poznato je da je u naselju Nukleus Stup, Regulacionim planom predviđena izgradnja
Osnovne škole. Međutim, vidljivo je da se sa realiziranjem onoga, što je ozakonjeno
Regulacionim planom, odugovlači. Neobjašnjivo je da se na tom planu nista konkretno
ne poduzima. Vrijeme prolazi, a spekulacije se umnožavaju. U predizbornom
vremenu, aktuelni načelnik je obećao realiziranje spomenutog kapitalnog projekta, ali
konkretne aktivnosti se ne poduzimaju! Sada se pominje promjena lokacije, zbog
postojanja neriješenog imovinskog pitanja na prvobitnoj lokaciji, ali se ne radi nista da
bi se spor riješio. No postoji bojazan stanovnika ovog naselja na Stupu, da ce se
eventualna izgradnja škole desiti na igralištu, za koje su opremu osigurali američki
ambasador Thomas Miller i njegova supruga. Ukoliko bi se desilo da se uništi to
igralište, to bi bilo protumačeno kao diplomatski skandal!!!
Treća moguća lokacija je na mjestu gdje je predviđen park. To bi bilo potpuno suludo,
jer bi i bez tog sadržaja u naselju, bile pretpostavke za GETO, bez mogućnosti da se u
budućnosti nešto popravi. Ako se desi da u dogledno vrijeme počne izgradnja
stambenih zgrada na prvobitnoj lokaciji, gdje je Regulacionim planom predviđena
izgradnja škole, onda ce biti potpuno jasno, zbog čega se odugovlači sa izgradnjom
Osnovne škole u naselju Nukleus Stup!
Podsjećam Vas, da u našoj tradiciji, kada se želi naglasiti neki hendikep, postoji
izreka, „To je kao selo bez škole!“. Ako se ima u vidu da je riječ o gradskoj četvrti,
koja ima ambiciju da bude urbano naselje, onda je svaki komentar suvišan!?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori