Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe dijela etažnih vlasnika zgrade na adresi Džemala Bijedića 279 K, 279L molim da izvršite nadzor nad izborom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika. Shodno kopiji zapisnika koju etažni vlasnici posjeduju na zapisniku se nalazi na poziciji za potpis trećeg etažnog vlasnika ili predstavnika etažnih vlasnika nalazi potpis lica Nevzet Kermo koji nije etažnih vlasnik u pomenutoj zgradi niti je prije datuma skupljanja potpisa (24.10.2020.) izabran za predstavnika etažnih vlasnika, te zapisnik nije sačinjen u skladu sa članom 50. stav (1) i (6), te članom 51. stav (1) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) gdje izričito stoji da će predstavnik etažnih vlasnika sa još dva etažna vlasnika ili najmanje tri etažna vlasnika za donošenje odluke pribaviti saglasnost etažnih vlasnika putem prikupljanja potpisa na zapisnik koji je sačinjen u skladu sa uputstvom iz člana 50. stav (6) ovog zakona, a gore pomenuto lice nije ispunjavalo zakonske uslove da bude potpisnik zapisnika.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da mi iz evidencije dostavite sljedeće podatke-tabelarno koji se odnose na period od 2019 do danas i to:

1. Svaki pojedinačni nalog izdat za povrat nezakonito naplaćenih sredstava na račun zgrade od strane upravnika i pravni osnov za nalog
2. Adresa zgrade
3. Datum naloga
4. Naziv upravnika kome je izdat nalog
5. Iznos sredstava
6. Status izvršenja naloga

Molim da mi za svaki izvršeni nalog dostavite kopiju svake bankovne uplatnice za svaku zgradu kojom upravik potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava na osnovu naloga koje je potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrada čime dokazuje da je sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju koju može prikazati sa izvještajem rashoda računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je utvrđeno u brojnim slučajevima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

1. Da li nadležno ministarstvo u narednom periodu planira pristupiti donošenju novog ili izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Ljubazno molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi primjedbe Ministarstva na Izmjene i dopune Regulacionog plana `Sportsko rekreativno područje Bjelašnica` zbog kojih je Ministarstvo tražilo dalju doradu dokumenta Izvještaj o strategijskoj procjeni Plana na okoliš.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Kada će KJKP “Rad” ponovo početi redovno prati ulice i da li je istina to što neki bivši dugogodišnji radnici KJKP “Rad” tvrde, a to je da ovo preduzeće kreira sopstvene politike i odlučuje koje ulice će prati, a koje ne, i to, navodno, na bazi plaćanja i dugova koji uključuju i navodne dugove samog Kantona prema ovom preduzeću. Nejasna mi je ova situacija pa bih volio znati ko tačno, imenom i prezimenom, odbija prati određene ulice, navodno zato što Kanton duguje novac tom preduzeću, i kakve tačno veze s tim imaju građani koji stanuju u tim ulicama? 2. Da li je tačno da već godinu dana većina parkomata ne radi, tj. da su tek nepun mjesec dana bili u funkciji prije nego što su se počeli kvariti?"

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Ljubazno molim Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša da mi dostavi godišnje izvještaje za 2019. godinu, kao i kvartalne
2020. godinu za zgrade koje imaju poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa
upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade, a kojih prema informacijama
kojima raspolažem ima samo 6 na području Kantona Sarajevo.
Molim da mi dostavite godišnje izvještaje u skladu sa članom 46. Zakona o upravljanju
zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) koji će sadržavati sve rashode sa
podacima o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu
nastanka rashoda i iznosu rashoda.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Ljubazno molim Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša da mi dostavi zapisnik o izboru upravnika i predstavnika etažnih
vlasnika zgrade na adresi Džemala Bijedića 279L i 279K , lamele B1, B2, B3, kao i rješenja
Ministarstva o potvrđivanju izbora upravnika i predstavnika etažnih vlasnika.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 05/03-19-32187-36-293/20 od 14.12.2020. godine.
Molim da nastavite nadzor na ovoj adresi naročito po sljedećim pitanjima:
1. Budući da je utvrđeno da etažni vlasnici nisu donijeli odluku o uzimanju pozajmice
u skladu sa članom 50. stav (2) tačka e) molim Ministarstvo da obavijesti etažne
vlasnike i to odmah da se član 27. stav (2) ne može primjeniti budući da takvu odluku
sami etažni vlasnici nisu donijeli i da mogu raskinuti ugovor sa sadašnjim
upravnikom, a eventulani spor u vezi pozajmice riješe sudskim putem.
2. Molim da utvrdite da li se pozajmica-zajam uzela zbog zakonski propisanog pokrića
troškova održavanja koji nisu pokriveni zajedničkom rezervom, a potrebni su za
obavljanje poslova redovnog održavanja koji se ponavljaju u razmacima dužim od
jedne godine
3. Budući je očigledno da je predstavnik etažnih vlasnika bez znanja i odluke etažnih
vlasnika zadužio zgrade Paromlinska 55A, 55B, 55C, 55D jako velikim iznosom
molim da službenim putem o ovim radnjama obavijestite Tužilaštvo Kantona Sarajevo
da provede istragu da li ovakvo postupanje ima elemente krivičnog djela
4. Molim da ponovo uputite zahtjev upravniku OKI Upravitelj da za pomenute adrese
dostavi godišnje izvještaje za 2019. i 2020. godinu jer dostavljeni izvještaji ne sadrže
potrebne informacije shodno članu 46. stav (3), a naročito brojeve dokumenata po
kome je izvršeno plaćanje, datum nastanka rashoda, te godišnji izvještaj ne treba da
sadrži zbirne rashode nego svaki rashod pojedinačno, čak i ako se radi o rashodu koji
se mjesečno ponavlja
5. Prema nepotpunim godišnjim izvještajima za 2019. godinu ne nalaze se rashodi po
pitanju osiguranja zajedničkih dijelova zgrade dok se u godišnjim planovima za 2019.
i 2020. godinu nalaze, kao i u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika. Molim da provedete nadzor da li je osiguranje ugovoreno na zakonski
način i dostavite mi zapisnik kojim se potvrđuje da su etažni vlasnici donijeli odluku o
osiguranju
6. Iako je zatraženo u odgovoru nisam dobila kopiju zapisnika da su etažni vlasnici
dali saglasnost na tekst Ugovora između etažnih vlasnika i upravitelja, te molim da mi
se dostavi, a Ministarstvo svojim nadzor utvrdi da li je Ugovor potpisan na zakonit
način ”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zahvaljujem se na informacijama koje ste mi dostavili aktom broj 05/03-19-50258/20 od
17.12.2020. godine.
Ovom prilikom zahvaljujem se uposlenicima Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i
nadzor u stambenoj oblasti na do sada odrađenom poslu i u potpunosti razumijem situaciju u
kojoj se nalazite.
Molim da me obavijestite o tačnim potrebama Sektora za dodatnim stručnim kadrom kako bih
uputila inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo.
Skupština Kantona Sarajevo će nastojati u skorijem vremenu rasteretiti Sektor osnivanjem
privremenog radnog tijela Skupštine Kantona Sarajevo koji će imati zadatak da izvrši nadzor
nad svim segmentima u oblasti upraviteljstva.
Nažalost, stanje u oblasti upraviteljstva koje više očigledno nije posljedica samo nemara
predstavnika etažnih vlasnika i upravnika, već mnogi njihovi postupci počinju poprimati sva
obilježja krivičnih djela, moram obavijestiti Sektor da zbog gore navedenog i konstatnih žalbi
i pitanja etažnih vlasnika ću nastaviti upućivati zastupnička pitanja i inicijative iz oblasti
upraviteljstva sa napomenom da ih Sektor obrađuje u skladu sa svojim mogućnostima, mimo
rokova shodno Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo, kako je to bilo svih ovih mjeseci.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zbog upita građana podnosim inicijativu da se u izmjenama i dopunama ili novom Zakonu o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade propiše mogućnost održavanja ostava i
podrumskih prostorija koje neće biti obavezno, ali da etažni vlasnici svojom odlukom to
mogu ugovoriti sa upravnikom čime će se korisna površina zgrade povećati za površinu
održavanih ostava i podrumskih prostorija.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Poštovani,
na inicijativu vezano za pristup upravnika/upravitelja podacima iz zemljišne knjige, dobila
sam odgovor da sve osobe uključujući i upravnike imaju neometan pristup pomenutim
podacima, pa ljubazno molim da li je potrebno poduzeti još neke korake od strane zastupnika
u Skupštini Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 05/03-19-37535-9-436/20 od 22.12.2020. godine. 

Molim Ministarstvo da mi dostavi kopiju spiska zgrada za koje je OKI Upravitelj d.o.o. raskinuo ugovor sa osiguravajućom kućom, kao i fotokopije obavijesti kojim je o tome upoznao etažne vlasnike.
Molim Ministarstvo da naloži OKI Upravitelj d.o.o. da izvrši povrat svih naplaćenih sredstava po pitanju osiguranja na svim adresama na kojima je mimo odluke etažnih vlasnika osigurao zgrade i to iznose od datuma sklapanja protuzakonitog ugovora, te da mi od OKI Upravitelj d.o.o. dostavite kopiju svake bankovne uplatnice za svaku zgradu kojom potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava za osiguranje koja je potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrada čime dokazuje da je sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju koju može prikazati sa izvještajem rashoda  računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je utvrđeno u brojnim slučajevima.
Također, molim Ministarstvo da uputi zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za inspekcijski nadzor nad prinudnim predstavnicima etažnih vlasnika koji očigledno nisu ispunjavali obavezu kontrole finansijskog stanja sredstava zgrade, redovno i namjensko trošenje sredstava shodno članu 54. stav (1) tačka a) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), te su potpisali ugovore sa upravnicima bez prethodne saglasnosti etažnih vlasnika na tekst ugovora, a oba kršenja obaveza su prekršajno kažnjiva shodno članu 71. Stav (1) tačke a) i c). 

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo saobraćaja, SVIM OPĆINAMA, Vlada FBIH, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da razmotre izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17) kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se u zimskom periodu uvelo klizno radno vrijeme u organima uprave i javnim preduzećima čiji je osnovač Kanton Sarajevu i time smanjile saobraćajne gužve, te aerozagađenje koje nastaje zbog gužvi tokom saobraćajnih špica. Ovakvim rješenjem oko 11 hiljada zaposlenih u organima uprave i javnim preduzećima ne bi u isto vrijeme kretali svojim automobilima na posao, kao i vraćali se s njega. Ovu mjeru neophodno je propisati kao obaveznu u okviru Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/19), koja bi stupila na snagu sa proglašenjem epizode PRIPRAVNOSTI, a koja bi trajala i tokom ostalih epizoda UPOZORENJA I UZBUNE. Molim da ovakvo rješenje razmotre i javni organi na federalnom i općinskom nivou.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore pomenutim javnim organima i preduzećima:

“Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da na osnovu odgovora na moje zastupničko pitanje o do sada poduzetim koracima na izgradnji savremene kompostane, postojećim problemima i mogućim njihovim rješenjima od strane KJKP PARK broj P-60-4 od 26.01.2020. godine koje je dostavljeno i Ministarstvu organizujete sastanak sa predstavnicima KJKP PARK i dogovorite realizaciju daljih koraka i rješavanje problema pomenutih u odgovoru.
Molim da me taksativno za svaki pomenuti problem i svako predloženo rješenje obavijestite o njegovoj realizaciji i rješenju, kao i ukoliko postoji potreba da Skupština KS poduzme određene korake.”

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Ilidža

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

“Molim Općinu Ilidža, načelnika Općine Ilidža da zbog ranijeg protivljenja izgradnje savremene kompostane na području općine obavijeste me i nadležno ministarstvo o sadašnjem stavu Općine Ilidža po ovom pitanju kako bi Kanton Sarajevo nastavio realizaciju ovog projekta. Molim OV Ilidža da donese odluku o ovom pitanju budući su organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave shodno članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave (Službene novine FBIH 49/06).”

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima, preduzećima i zavodima:

“Podnosim inicijativu da se shodno Elaboratu koji je izrađen za donošenje Privremene odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje ODMAH poduzmu svi koraci ka uspostavi I, II i III vodozaštitne zone na lokalitetu Veliko polje planina Igman, na području ponora `Sitnička lokva` i `Jama`.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, svim općinama na području Kantona Sarajevo da se posebnim propisom izvrši kategorizacija parkovskih i drugih zelenih javnih površina kojima će se omogućiti pristup psima i suprotno, te propisa kojim se utvrđuju prekršajne kazne za nepoštivanje istog, kao i propisi ukoliko vlasnik životinje ne očisti javnu površinu koju je onečistila njegova životinja."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Univerzitet u Sarajevu

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu:
“Ljubazno molim da me izvijestite o dosadašnjim iskustvima mjerenja aerozagađenja od
strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Da li imamo neke nove podatke i informacije na osnovu kojih možemo poduzeti konkretne
mjere na smanjenju aerozagađenja?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Općina Novi Gead Sarajevo, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u okviru RCUO Smiljevići na svim slobodnim površinama na kojima je to moguće, kao i uz ogradu odnosno njen dio za koji sigurno znamo da neće biti predmet proširenja deponije u tom dijelu shodno članu 27. Zakona o šumama stav (1) tačka d) izvrši proglašenje šume sa posebnom namjenom od specijalnog značaja za pročišćavanje zraka koji bi ujedno bio i buduća barijera za neugodne mirise koji se znaju širiti sa deponije. 

Ljubazno molim da se razmotri sadnja takve vrste šume koja će imati maksimalnu sposobnost pročišćavanja zraka i smanjenja PM čestica, kao i mogućnost da to bude zimzelena šuma kako bi i tokom zime imali zaštitno djelovanje šume.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori