Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, Ministarstvo zdravstva, Pravobranilaštvo KS, Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, ZZO KS

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti provjeri postupanje svih odgovornih javnih organa i ustanova u vezi usklađivanja prostorno-planske dokumentacije za područja planina Bjelašnica, Igman i Treskavica sa trenutno važećim Prostornim planom Republike BIH shodno članu 115. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 ) prema kojima je područje pomenutih planina planirano kao Nacionalni park u okviru čega se nalaze dijelovi prvog i drugog režima zaštite sa rezervatima prirode kako bi se spriječilo dalje devastiranje planina i ekocid koji se dešava suprotno zakonskom okviru i stavu struke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JKP Sarajevo Šume, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje da li je v.d. predsjednika Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Tanović Irsa prijavila Tužilaštvu Kantona Sarajevo da poslovi javnih nabavki koji su u nadležnosti izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove nisu obavljeni u cjelosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki i općih akata KJP “Sarajevo-šume” d.o.o., jer je na Nadzornom odboru usvojen Zaključak br. 0102-3121-35/21, čiji je ona potpisnik?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Sarajevogas, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

U Sarajevogasu je izvršena nabavka revizije Informacionog sistema u vrijednosti od cca 50.000 KM kao i nabavka Informacionih sistema ERP i Biling u vrijednosti cca 900.000 KM. Svako poboljšanje u radu komunalnih preduzeća pohvaljujem i podržavam. Ono što zabrinjava jeste da osoba koja je bila član tima za Reviziju IS nakon revizije postaje i član tima koji rade implementaciju ERP-a, Bilinga i SCADA rješenja

1. Kako je moguće da osoba koja napravi reviziju IS ustanovi šta nedostaje unutar organizacije, da nakon te revizije ista ta osoba implementira tri različita rješenja?

2.Da li su za sva 4 tendera bili isti članovi komisije i da li je poveznica tih Tendera Certifikat jedne osobe?

3.U prethodna dva budžeta KS bila su predviđena sredstva za implementaciju Informacionog ERP i Biling sistema u iznosu od 2 miliona KM za svih 7 komunalnih preduzeća. Ne čini li vam se malo čudnim iznos od cca 950.000 KM za samo jedno preduzeće?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

S obzirom da je završena konkursna procedura za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovnoj školi Šip u školskoj 2021/22 godini (javni oglas od 28.12.2021 godine i ispravke dijela javnog oglasa od 07.01.2022 godine), potrebno je dostaviti odgovore na slijedeća pitanja:

1. Ko su bili članovi komisije za izbor nastavnika? Da li je u sastavu komisije bio imenovan predstavnik sindikata? Da li je direktor škole bio član komisije za ovaj javni konkurs?

2. Da li su se uzimali u obzir i bodovi kandidata koji su dostavili urednu dodatnu dokumentaciju o pripadnosti boračkoj populaciji, a u skladu sa „Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo , Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo“?

3. Da li je bilo manipulacija prilikom bodovanja kandidata po određenim kategorijama odnosno da li su se provjeravale potvrde da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme?

4. Koliko vremena je prošlo od obavijesti koju su primili kadidati koji nisu prošli konkursnu proceduru do sklapanja ugovora odnosno početka rada primljenih kandidata. Da li je istekao žalbeni rok prije sklapanja ugovora?

Koji je tačan datum kada su svi kandidati obavješteni o ishodu konkursa kao i tačan datum sklapanja ugovora sa kandidatima koji su prošli konkursnu proceduru.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem KJKP Vodovod i kanalizacija, kao i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša zbog toga što je nadležno resorno ministarstvo i gore pomenuto preduzeće propustilo uspostaviti ekonomsku cijenu vode za urbani dio Bjelašnice koji treba biti višestruko veći zbog potrošnje električne energije za pumpe koje vodu moraju dopremiti sa izvorišta Sarajevsko polje na veliki nadmorsku visinu i time se nanosi ekonomska šteta preduzeću, kao i diskriminacija ostalih potrošača.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša po pitanju Regulacionog plana i Urbanističkog projekta Igman-Veliko polje, te utvrdi da li su se primjedbe navedene u aktu Ministarstva broj 05-23-3836-13/19 VI od 18.11.2020. godine ispoštovale kod nove Strateške studije uticaja na okoliš, kao i drugih navedenih primjedbi na RP i UP Igman-Veliko polje.

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

• Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na osnovu kojeg propisa je Premijer Kantona Sarajevo donio Rješenje 01.07.2021. godine, kojim se Belmi Barlov v.d. Direktoru Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uvećava plaća u procentu od 20%. Da li je Premijer ovlašten da donosi ovakvo rješenje, odnosno da li je on rukovodilac organa državne službe? Da li je Belma Barlov sama sebe predložila za navedeno uvećanje obzirom da je Kolektivnim ugovorom propisano da rukovodilac organa na prijedlog neposrednog rukovodioca donosi ovakvo rješenje?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica. Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim Ured da u okviru svoje nadležnosti nadgleda proces donošenja pomenutog regulacionog plana u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove.

Molim da se naročito obrati pažnja prema kojoj prilikom izrade svakog planskog dokumenta odnosno njegove izmjene i dopune shodno članu 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju KS potrebno je uraditi Stratešku procjenu uticaja na okoliš čiju obavezu utvrđuje nadležno ministarstvo, što se nadam da je učinjeno od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nakon svih propusta koji su učinjeni u prošlosti.

Također molim da se provjeri da li su građani na vrijeme uključeni u javnu raspravu i na zakonski način obaviješteni.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo u toku su planovi za izgradnju dijela saobraćajnice ratnog puta na Igmanu od Glavogodine do Osmica.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije provjeri da li su Ministarstvo saobraćaja i Općina Ilidža prilikom projektovanja vodili računa da se ispoštuju uslovi iz Odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje iz 1987. godine. Također molim da pratite i tok izgradnje pomenute saobraćajnice jer izvorište Sarajevsko polje moramo u svako segmentu štiti kao najveće izvorište pitke vode koje nema alternativu u skorijoj budućnosti.”

Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar-Stup ljubazno molim da izvršite nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža izvršila je inspekcijski nadzor nad postavljanjem reklama i utvrdila kako to stoji u aktu broj 15-19-2149/20 od 07.09.2020. da investitor Bulevar d.o.o. ima odobrenje za postavljanje istih izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža što pobija akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. a sve vezano za akt broj 13-04-5153–2/20 od 15.11.2021. u kojem stoji da Služba za prostorno uređenje nije izdala urbanističku saglanost za postavljanje reklama u naselju, što inspektor u svome nadzoru u 2020. godine propustio utvrditi tokom inspekcijskog nadzora.

U narednom inspekcijskom nadzoru inspektori Faruk Pijalović i Amir Arnautović u nadzoru od 20.12.2021. godine akt broj 11-19-SL/21 opet utvrđuju gore pomenutu činjenicu u vezi odobrenja za postavljanje izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža

zanemarujući opet akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova koje propisuje Odluka o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Prema informacijama od strane etažnih vlasnika inspektor je naložio otklanjanje nedostataka zbog buke i vlage koje izazivaju reklame u zadnjem inspekcijskom nadzoru, ali sve gore pomenute činjenice je propustio provjeriti i postupiti po zakonskom okviru.

Etažni vlasnici i dalje imaju probleme sa bukom i vlagom i dalje se pitaju ko je dozvolio postavljanje reklama bez urbanističke saglasnosti i ispunjenih uvjeta iz Odluke o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je tačna informacija da je Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje u prvom konkursu za izbor direktora predložio Tomislava Martinovića i poslao na saglasnost resornom Ministarstvu, ali ministrica Ivana Prvulović je vratila dokumente i nije htjela dati saglasnost. Zatim UO službe za zapošljavanje poništava konkurs. Molim da mi se dostave informacije na osnovu čega je poništen prvi konkurs za izbor direktora?

Dalje UO JU Službe za zapošljavanje opet raspisuje konkurs i opet predlaže Tomislava Martinovića za direktora. Tražim da mi se dostave sve Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje KS o izboru direktora, a zatim i Odluke poništenju javnog oglasa za poziciju direktora.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Agencija za reviziju privatizacije, Tužilaštvo KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Vezano za Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, na moja postavljena zastupnička pitanja, u skladu sa čl. 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, dobila sam dana 14.1.2022. godine, odgovore od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koji ukazuju na pogrešnu primjenu propisa, te vam iste dostavljam u prilogu, da u skladu sa vašim nadležnostima provedete istražne radnje vezano za provedeni postupak privatizacije Hotela „Igman“ i odgovorite da li je navedeni postupak prodaje Hotela „Igman“ proveden u skladu sa propisima.

Naime, uz postavljena zastupnička pitanja zatražila sam od ministra privrede Kantona Sarajevo, da mi kao nadležni ministar dostavi pismenu informaciju o cjelokupnom postupku prodaje Hotela „Igman“. Međutim, nisam dobila traženu pismenu informaciju od ministra, nego akt nepotpisan i neovjeren iz ministarstva, sa odgovorima Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i KJP „ZOI 84“ d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna agencija za privatizaciju je aktom broj: 21-06/1-15-373-648/EI od 7.1.2022. godine, Ministarstvu privrede Kantona Srajevo, uz odgovor dostavila i Informaciju Komisije za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“ od 27.12.2021. godine sa prilozima i Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-47813-13/21 od 28.12.2021. godine.

U navedenoj Informaciji,u prilogu na strani 11, u zadnjoj rečenici Komisija za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“, konstatuje i to:“Obzirom, da je ponuđena cijena niža za 1.821.000,00 KM odnossno 26,29% u odnosu na početnu cijenu: 6.926.000,00 KM, ali i jedina zaprimljena, o istom želimo da informišemo Vladu Kantona Sarajevo.“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Lista lijekova

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Puni tekst pitanja:

"Obzirom, da se Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, u preambuli se poziva na Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionca ili udjela preduzeća, da li je u skladu sa članom 88. navedenog Pravilnika, naležna Kantonalna agencija za privatizaciju, donjela odluku o prodaji Hotela „Igman“ metodom neposredne pogodbe i kad.
Takođe, tražim od ministra privrede Kantona Sarajevo, da kao nadležni ministar dostavi pismenu informaciju o cjelokupnom postupku prodaje Hotela „Igman“."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, u preambuli se poziva na član 2. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine FBiH“, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), kojim je propisano da odobravanje i provođenje privatizacije, u skladu s tim zakonom, vrše Agencija Federacije Bosne i Hercegovine za privatizaciju i agencije kantona-županija za privatizaciju, osnovane posebnim zakonom, te u skladu s tim postavljam pitanje Vladi Kantona Sarajevo i ministru privrede Kantona Sarajeva, da li je Katonalna agencija za privatizaciju, odobrila privatizaciju Hotela „Igman“ i kojim aktom ?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, KJKP Gras, KJKP Rad, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Puni tekst pitanja:

Da li su tačne informacije da je oboren tender za nabavku goriva u KJKP RAD?
Koliko je KJKP RAD imao zaliha nafte prije nego što je oboren tender?
Da li KJKP RAD posuđuje gorivo od KJKP GRAS?
Na osnovu koje odluke se vrši posuđvanje, da li postoji odluka Vlade Kantona Sarajevo?
Koji je zakonski osnov za posuđivanje goriva?
Kako KJKP GRAS pravda sredstva koja posuđuje obzirom da KJKP GRAS koristi gorivo iz robnih rezevrvi a na osnovu Zaključka br: 02-04-40041-29/21 Vlade Kantona Sarajevo?
Da li postoji ugovor između KJKP RAD i KJKP GRAS o posuđivanju goriva?

Zahtjevam da me hitno informišete, izvršite analizu ovakvih radnji, dostavite svu traženu dokumentaciju i da utvrdite da li ima osnova za prijevremeno razrješenje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Uredu za borbu protiv korupcije da u saradnji sa resornim ministarstvom i nadležnom inspekcijom prikupi sve informacije kako bi se utvrdila zakonitost ishodjenja dokumentacije za skladište kerozina na Dobrinji, s aspekta potencijalnih koruptivnih aktivnosti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori