Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo pravde i uprave, SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE KS, STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, SVIM OPĆINAMA

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“U cilju razvoja Kantona Sarajevo kao inkluzivnog kantona podnosim inicijativu gore navedenim javnim organima da u saradnji sa privrednim subjektima na području Kantona Sarajevo odnosno vlasnicima većih trgovačkih cenatara dogovore da u nekim danima i tačno određenim satima svi centri koji prihvate inicijativu priguše svjetlo, prilagode glasnoću muzike, isključe nepotrebne električne uređaje koji emituju zvuk i slično kako bi omogućili članovima porodica koji imaju člana sa autizmom obavljanje kupovine. Vrijeme za to bi bilo ograničeno, jednom sedmično u trajanju do dva sata. Inicijativa se provodi u mnogim gradovima koji se smatraju inkluzivnim, ne zahtjeva dodatni novac, naprotiv potiče štednju. Mnoge su dobrobiti ovakve inicijative za djecu sa autizmom u smislu njihovog postepenog navikavanja na zvuk, svjetlo, glasove i slične podražaje iz okoline kako bi ih na lakši način naučili kontrolisati, a roditeljima bi provedba ove inicijative olakšala dio njihovog svakodnevnog života.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, SVIM OPĆINAMA, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se shodno Programu i planu poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje definisano da poslove koje osiguravaju kantonalna javna komunalna preduzeća trebaju finansirati i lokalne zajednice, stoga podnosim inicijativu svim jedinicama lokalne samouprave na području Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva za finansiranje pomenutih poslova, te da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša organizuju radne sastanke kako bi dogovorili detalje realizacije, a Ministarstvo molim da me obavijesti o poduzetim koracima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, svim općinama na području Kantona Sarajevo da se posebnim propisom izvrši kategorizacija parkovskih i drugih zelenih javnih površina kojima će se omogućiti pristup psima i suprotno, te propisa kojim se utvrđuju prekršajne kazne za nepoštivanje istog, kao i propisi ukoliko vlasnik životinje ne očisti javnu površinu koju je onečistila njegova životinja."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo saobraćaja, SVIM OPĆINAMA, Vlada FBIH, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da razmotre izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17) kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se u zimskom periodu uvelo klizno radno vrijeme u organima uprave i javnim preduzećima čiji je osnovač Kanton Sarajevu i time smanjile saobraćajne gužve, te aerozagađenje koje nastaje zbog gužvi tokom saobraćajnih špica. Ovakvim rješenjem oko 11 hiljada zaposlenih u organima uprave i javnim preduzećima ne bi u isto vrijeme kretali svojim automobilima na posao, kao i vraćali se s njega. Ovu mjeru neophodno je propisati kao obaveznu u okviru Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/19), koja bi stupila na snagu sa proglašenjem epizode PRIPRAVNOSTI, a koja bi trajala i tokom ostalih epizoda UPOZORENJA I UZBUNE. Molim da ovakvo rješenje razmotre i javni organi na federalnom i općinskom nivou.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, SVIM OPĆINAMA

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da kao jednu od mogućnosti povećanja kapaciteta saobraćaja u mirovanju budu privremena ili povremena parking mjesta u toku radnog vremena. U okviru inicijative treba preispitati sve asfaltirane površine, njihov način korištenja i prilagodbe za povremeno parkiranje. Građani kao dobar primjer navode jednosmjernu ulicu Grbavička sa dva kolosijeka, od čega je jedan pretvoren u parking prostor. Slično bi se moglo uraditi i sa ulicama Aleja Lipa i Kemala Kapetanovića, te nekim drugim ulicama, za što bi eksperti iz saobraćajne struke dali adekvatno rješenje. Pozitivan efekat bi se odrazio i na problem parkiranja na zelenim površinama.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020

Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i sve općine na području Kantona Sarajevo u saradnji sa UNDP poduzmu sve potrebne aktivnosti na ugradnji solarnih panela na krovovima svojih zgrada i time kao javni organi prvi poduzmu korake ka korištenju obnovljivih izvora energije čiji troškovi ugradnje su protokom vremena sve jeftiniji.

Također podnosim inicijativu da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i sve općine u budžetima za 2021. godinu planiraju sredstva za projekte ugradnje solarnih panela.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

SVIM OPĆINAMA

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18.05.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 14.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje:

„Molim da mi dostavite informaciju o broju neriješenih predmeta koji se tiču legalizacije objekata na području navedenih općina u roku koji je definisan Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo član 219.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijatvu da se u roku od tri godine taksa za istaknutu firmu ukine. U prvoj
godini, iznos takse bi se smanjio za 40%, u drugoj za 30%, te u trećoj za ostatak od 30% trenutnog
iznosa, što bi na kraju značilo da lokalne zajednice u Kantonu Sarajevo neće naplaćivat taksu za
istaknutu frmu kao parafskalni namet.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JKP "KOMUNALAC" doo Hadžići, JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš, KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA, Vlada Kantona

Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA

21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, SVIM OPĆINAMA

Ministarstvo privrede, SVIM OPĆINAMA, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

KJKP Gras, KJKP Park, KJKP Rad, Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva, SVIM OPĆINAMA, Služba protokola Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA, Vlada FBIH

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim za tumačenje i mišljenje vezano za Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12).

Da li su granice I i II zone članom 6. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12) striktno definisane

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA, FEDERALNO PRAVOBRANILAŠTVO, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Hadžići, Pravobranilaštvo KS

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.03.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori