Odgovori na zastupnička pitanja

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Sanela Klarić

Da li je Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije upoznat s problemom zagađenja vode na području općine Hadžići
Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS broj: 14-02-04-03518/23 od 19.07.2023. godine

Da li je uočen veći broj pacijenata sa žaljenjem na stomačne tegobe u periodu od 9. do 12.6. ove godine?
Odgovor:

Odgovor JU Dom zdravlja KS,OJ Dom zdravlja Hadžići, broj: 01-03-04-03-3243-3/23 od 18.07.2023. godine

Belma Kapo

Davor Čičić

Irfan Čengić

Jelena Pekić

Incijativa za kreiranje personalizovanog modela kućne njege po mjeri korisnika/ce u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, broj: 13-03/1-04-24618-48/23 od 10.08.2023. godine

Admela Hodžić

Pitanje za Ministarstvo kulture i sporta KS i sva pozorišta u KS kao i BKC
Odgovor:

Odgovor JU Narodno pozorište Sarajevo, broj: 05-4833/23 od 17.08.2023. godine

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme u s
Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/02-04-24618-7/23 od 10.07.2023. godine
Odgovor Direkcije za puteve, broj: 04-11-202-4/23 od 20.07.2023. godine

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme u s
Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/02-04-24618-7/23 od 10.07.2023. godine
Odgovor Direkcije za puteve, broj: 04-11-202-4/23 od 20.07.2023. godine

Mersiha Mehmedagić

Ilijaz Pilav

Koliko se tačno nalazi doktora specijalista u evidenciji nezaposlenih u Službi za zapošljavanje KS
Odgovor:

Odgovor JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo", broj: 04/1-34-2130/23 od 03.08.2023. godine

Danijela Kristić

Na osnovu akta Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-19-3621-35-175/23 od 17.04.2023. godine koji mi je dostavljen, molim da izvršite nadzor zbog sumnje na falsifikovanje Zapisnika o od
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS broj: 01-9-02-2-2872/23 od 05.07.2023. godine dostavljen zastupnici dana 10.07.2023. godine putem mail-a i isti se neće objaviti na web stranici Skupštine KS zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS broj: 01-9-02-2-2872/23 od 12.07.2023. godine
Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS , broj: 14-02-04-03559/23 od 13.07.2023. godine

Na osnovu akta Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-19-3621-35-175/23 od 17.04.2023. godine koji mi je dostavljen, molim da izvršite nadzor zbog sumnje na falsifikovanje Zapisnika o od
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS broj: 01-9-02-2-2872/23 od 05.07.2023. godine dostavljen zastupnici dana 10.07.2023. godine putem mail-a i isti se neće objaviti na web stranici Skupštine KS zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS broj: 01-9-02-2-2872/23 od 12.07.2023. godine
Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS , broj: 14-02-04-03559/23 od 13.07.2023. godine

Marijela Hašimbegović

Samir Avdić

Jasmin Šaljić

Arijana Memić

Potrebno je da Uprava policije MUP-a KS dostavi detaljnu informaciju koja će sadržavati sve raspoložive podatke o ranije preduzetim zakonskim mjerama u saobraćaju protiv lica Berberović Armina,sve evidentirane kontrole od momenta kada je isti došao u posj
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS, broj: 01-9-02-2-3315/23 od 05.07.2023. godine dostavljen zastupnici na mail adresu dana 10.07.2023. godine i isti zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka ne može biti objevljen na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo

Kristina Petrović

Muamer Bandić

Damir Marjanović

Vedrana Vujović

Faruk Selmanović

Elza Gaković

Haris Zahiragić

Smiljana Viteškić

Vildana Bešlija

Vibor Handžić

Elvedin Okerić

Elvis Vreto

Sebija Izetbegović

Neira Dizdarević