Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupnička inicijativa Aljoša Čampara

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnika Aljoše Čampara, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa i nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da:

Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2020. godine

Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2020. godine