ZZO KS

Zastupničko pitanje vezano za broj izvršenih kontrola na osnovu člana 21. Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo potpisanim sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i Općom bolnicom Prim dr. Abdulah Nakaš.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za realizaciju inicijative za izmjenama i dopunama Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima liječenja na teritoriji KS, u smislu oslobadjanja od participacije osoba sa poteškoćama i njihovih roditelja-staratelja...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za dopunu Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/18)”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak 7 klubova stranaka

. S obzirom na uznemirenost javnosti, te upućenih zahtijeva građana, za operativne zahvate iz dječije ortopedije i kardiologije, urođene srčane mane, te zbog otežanog sistemskog zbrinjavanja djece, traži se od nadležnih Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, hitno rješavanje i zbrinjavanje djece kojoj je potrebna pomoć, uključujući u to i druge medicinske ustanove u Federaciji BiH i van zemlje.

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pristupe izradi online vodiča za pacijente i korisnike, koji će obuhvatiti sve potrebne informacije o tome šta su prava i obaveze korisnika, kao i administr

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

• Molim Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da mi dostavi podatke o broju izvršenih kontrola od 2018. godine do danas na osnovu člana 21. Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo potpisanim sa Kliničkim cent

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori