Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Pokrećem inicijativu da tamo gdje je Kanton Sarajevo nosilac obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, da se utvrdi protokol: ko će govoriti, ko će držati historijski čas i da se isključivo drži utvrđenih činjenica vezanih za taj događaj koji s

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023. godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima. Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se odmah iznađe rješenje za upošljavanje dostatnog broja asistenata u ovoj osnovnoj školi, pri čemu bi trebalo uzeti u razmatranje i mogućnost njihovog zapošljavanja preko projekata JU Služba za zapošljavanje KS.

Postavljeno na: 
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: