Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu zdravstva da se izvrši čišćenje objekta i prostora oko objekta napuštenog i devastiranog doma penzionera u Nedžarićima, kao i deratizacija istog.

Postavljeno na: 
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

"Da zajedno sa Opštinom Centar pristupi hitno rekonstrukciji i sanaciji ulice Panjina Kula i vodovodne mreže, te kanalizacione mreže u istoj. Panjina Kula je jedna od najdužih ulica u Opštini Centar, na listi je prioriteta u Opštini ali je dio nadležnosti

Postavljeno na: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da se uspostave polazene osnove za uključivanje svih relevantnih aktera u rješavanje problematike komunalni predmeta koji se vode kod Općinskog suda u Sarajevo u predmetu naplate potraživanja

Postavljeno na: 
4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori