Na 14. sjednici Skupštine KS najavljeno: Za „Vodovod i kanalizaciju“ dolazi bolje vrijeme

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo primili su na znanje Informaciju Uprave Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za period od 14. juna do 15. septembra ove godine.
Direktor „ViK“-a Enver Hadžiahmetović kazao je zastupnicima, između ostalog, u okviru ove tačke dnevnog reda da su u ovom preduzeću uradili tri primarne stvari koje su bile zacrtane.
„Ove godine građani nisu imali redukcija vode uprkos tome što smo imali jedan duži sušni period. Otkočili smo projekt EBRD-a, riješili pitanje curenja vode i vodili borbu s nelegalnim priključcima. Izvršen je veliki broj popravki, 1.200, i to je razlog zbog čega danas imamo vode u gradu Sarajevu“, istakao je.
Također, naglasio je da su nelegalne potrošače identifikovali te da će protiv njih pokrenuti prekršajne prijave.
Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić smatra da je novi menadžment preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ u posljednja tri mjeseca uradio mnogo te je poručio da za to preduzeće „dolazi bolje vrijeme“.
U nastavku zasjedanja, po skraćenom postupku, zastupnici su razmatrali i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u KS te pomenute izmjene i dopune usvojili sa 21 glasom „za“.
Izmjenama i dopunama ovog zakona precizirano je pitanje razrješenja lica koja nisu državni službenici, a čiji se radno-pravni status uređuje ovim zakonom. Razlozi za ove izmjene leže u činjenici da ranijom primjenom ovog zakona nije taksativno utvrđeno u kojim slučajevima mogu biti razriješena pomenuta lica prije isteka mandata na koji su imenovana, kao što je to slučaj kod drugih lica čije imenovanje vrši izvršni i zakonodavni organ. Ovim izmjenama to je definisano.
Zastupnici su utvrdili i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama te ga uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
Usvojena je i Odluka kojom je proširena djelatnost Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ na djelatnost obrazovanja odraslih.
Zastupnici su podržali predložene odluke kojima su dali saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-94, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo kao i na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, u izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća.
Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) u sklopu Edukaciono - Informativnog centra na Bijambarama, između ugovornih strana: Kantona Sarajevo - Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, kao zakupodavca, i UR FAST FOOD BISTRO ''OAZA-DINO'', kao zakupca, koji je izabran putem javnog oglasa.
Usvojene su i odluke o izmjenama odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa “SARAJEVO-GAS”, Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “TOPLANE-SARAJEVO”, kantonalnih javnih komunalnih preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, „Rad“, „Park“, „Tržnice-Pijace“, „Pokop“ te „Gradski saobraćaj“ sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Date su saglasnosti na statute o izmjenama i dopunama statuta javnih ustanova „Apoteke Sarajevo“, Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS te Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.
Sa dnevnog reda današnje sjednice povučeni su prijedlozi odluka o osnivanju javnih ustanova Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Kantonalni stambeni fond Sarajevo.
Donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH.
Zastupnici su usvojili i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o koncesiji između Kantona Sarajevo - Vlade Kantona Sarajevo, kao koncesora, i privrednog društva “Amina trade” d.o.o. Sarajevo, kao koncesionara.
Utvrđeni su i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu “K-37, izgrađenog u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo zaključen između Fonda Kantona za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i poginulih osoba i Nedima Mujanovića, kupca nekretnine.
Data je saglasnost na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina - etažno vlasništvo u stambeno-poslovnim objektima Niz „B“, lamele 1-3 i Niz „E“, lamele 1-7, izgrađenim u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem „Džekos“ d.o.o. Sarajevo.
Na kraju današnjeg zasjedanja zastupnici su usvojili Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo i G-Petrol d.o.o. Sarajevo, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH, a u svrhu izgradnje I transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.
Potpisivanjem ovog ugovora, na koji je prethodno saglasnost dala i Vlada KS, kao i kupoprodajom ove nekretnine, omogućit će se pokretanje izgradnje kružnog toka na spajanju ulice Alipašina sa I transverzalom.