Skupštinske komisije

Komisija za jednakopravnost spolova

Nadležnosti komisije:
  • razmatra nacrte i prijedloge zakonskih propisa i općih akata iz nadležnosti Skupštine Kantona i daje mišljenje, prijedloge i inicijative vezane za usklađivanje sa međunarodnim konvencijama o jednakosti spolova i zabrani svakog oblika diskriminacije po osnovu spola;
  • razmatra stanje prava žena i predlaže mjere za eliminaciju mogućih posljedica diskriminacije u oblasti ekonomije i zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite, političkog i javnog života, te odgoja i obrazovanja u svjetlu poštivanja ljudskih prava;
  • pribavlja informacije od značaja za integrisanje spolne analize u politiku i programe Skupštine;
  • sarađuje sa odgovarajućim tijelima u Kantonu, Federaciji i državi, sindikatima, nevladinim organizacijama i sl.
Predsjednik komisije:
Vildana Bešlija
Članovi komisije:
Smiljana Viteškić, Bibija Kerla, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Arijana Huseinović, Amela Kosovac, Dženana Memišević Hrlović