Skupštinske komisije

Komisija za mlade

Nadležnosti komisije:
  • razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva, radnih odnosa, boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, pitanja iz oblasti pravosuđa i organa uprave, izborna pitanja, pitanja poslaničkog sistema, informisanosti zaštite i unapređenja životne sredine, prostora i drugo;
  • razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obavještava Skupštinu;
  • razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini;
  • organizuje seminare radi edukacija mladih;
  • organizuje tradicionalne proslave, jubileje i drugo;
  • razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda;
  • razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog sporazuma;
  • ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu, Federaciji i BiH, kao i s međunarodnim organizacijama.
Predsjednik komisije:
Amra Hasagić
Članovi komisije:
Neira Dizdarević, Arijana Memić, Senad Hasanović
Vanjski članovi:

Tatjana Rukavina, Neira Ćosić, Amer Duvnjak