Izvještaj o radu za 2022. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2022.godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”;