Zastupnička inicijativa Neira Dizdarević

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da intenzivira nadzore nad pravnim licima koja vrše prodaju uglja na području Kantona Sarajevo, kao i nad onim pravnim licima koja već imaju zabranu prodaje istog.

2. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da nadzore vrši na sedmičnom nivou, a kod proglašenja epizode "UZBUNA" shodno Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.:44/19) da nadzore obavlja svakodnevno, shodno mogučnostima.

3. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da o poduzetim nadzorima i utvrđenim činjenicama na sedmičnom nivou izvještavaju Skupštinu i Vladu Kantona Sarajevo.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Zastupnik: