Zaključci Skupštine Kantona Sarajevo (28.01.2021)

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na XV Hitnoj sjednici, održanoj dana 28.01.2021. godine, donijela sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Skupština Kantona Sarajevo prihvata zaključke predložene od strane Vlade Kantona Sarajevo, u cilju humanog pristupa migrantima, potpuno poštivajući međunarodne konvencije i prava migranata, zabrinuti za opću sigurnost, javno zdravstvo te ličnu i imovinsku sigurnost građana, smatrajući nedopustivim djelovanje bez saglasnosti i konsultacija sa nižim nivoima vlasti koje nose najveći teret migrantske krize i to:

1. Zahtjevamo da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nadležne državne institucije preuzmu odgovornost cjelovitog upravljanja migrantskom krizom uz puno uvažavanje nadležnosti i mišljenja nižih nivoa vlasti;

2. Da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine hitno, a najkasnije do 28.02.2021. godine donese Odluku o ukupnoj podnošljivoj kvoti broja migranata u Bosni i Herecegovini i ukupnoj podnošljivoj kvoti broja migranata unutar kampova u Bosni i Hercegovini;

3. Da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese odluku o ravnomjernoj raspoređenosti migrantskih kampova na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine vodeći računa o logističkim, sigurnosnim i svim drugim aspektima i aktueliziranju pitanja na relevantnim adresama u Europskoj Uniji u smislu strateškog upravljanja migracijama u Europskoj Uniji;

4. Da nadležni organi pojačaju nadzor i kontrolu dijela granice Bosne i Hercegovine na kojoj je, prema dosadašnjim podacima, izvršen prelazak najvećeg broja ilegalnih migranata;

5. Da se pitanje smještaja migranata riješi planski, formiranjem kampova neposredno uz granicu prelaska, kako bi se mogao primijeniti mehanizam readmisije;

6. Apeliramo na institucije Bosne i Hercegovine da se aktivnije uključe u smanjenje pritiska na Bosnu i Hercegovinu po pitanju priliva broja migranata;

7. Kanton Sarajevo uključujući općine i lokalne zajednice, nastaviće u okviru svojih ovlasti da pružaju zdravstvenu, humanitarnu i sigurnosnu zaštitu migranata ali i prvenstveno građana Kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo neće i ne može preuzeti odgovornost i rizik upravljanja migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini jer za to nema ni ustavne ni zakonske nadležnosti, te iz tih razloga, a u cilju zaštite svojih građana, poziva institucije Bosne i Hercegovine da u skladu sa svojim nadležnostima provode aktivnosti u cilju upravljanja migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini;

8. Kantona Sarajevo odbija uspostavljanje novih migrantskih kampova na području Kantona Sarajevo;

9. Bez odlaganja preduzeti odgovarajuće mjere i uputiti inicijative prema Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, IOM-u, te instancama na državnom nivou na osnovu kojih bi se spriječilo dalje nekontrolisano prebacivanje, prijem i smještaj migranata u prihvatne centre na području Kantona Sarajevo;

10. Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u saradnji sa Upravom policije pripremi skup mjera za hitno kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje Uprave policije, a sve u cilju što efikasnijeg izvršenja poslova i zadataka vezanih za migrantsku krizu;

11. Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u saradnji sa Upravom policije izvrši analizu provodivosti ili eventualna poboljšanja Zakona o prekršajima, Zakona o azilu i Zakona o strancima, a sve u cilju preveniranja vršenja prekršaja i krivičnih djela od strane migranata, te u većoj provodivosti da se migranti involvirani u protivpravne radnje (prekršaji, krivična djela) po ubrzanoj proceduri deportuju iz Bosne i Hercegovine, donošenjem rješenja o protjerivanju van BiH zbog inkriminisane radnje;

12. Nalaže se Ministarstvu pravde Kantona Sarajevo da u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, izvrši analizu propisa iz djelokruga rada inspekcijskih organa, te pokrene izmjene propisa koji regulišu oblast rada inspekcijskih organa u cilju iznalaženja procedura za efikasnu kontrolu smještaja i prijavljivanja ilegalnih migranata u registrovanim i neregistrovanim objektima za te namjene (hoteli, moteli, privatne kuće);

13. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, da preduzmu dodatne aktivnosti u cilju prevencije, kada su u pitanju prekršaji i krivična djela koja mogu počiniti migranti, uključujući poštivanje mjera vezanih za pandemiju COVID 19.

14. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP “GRAS” d.o.o Sarajevo poduzet će neophodne korake za uvođenje novih autobusnih linija na realciji Ilidža-Vukovići, Ilidža-Rakovica i uvođenja većeg broja autobusnih linija na relaciji od Hadžića prema centru grada u skladu sa mogućnostima, nakon usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu i dogovora sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

15. Vlada Kantona Sarajevo obezbijedit će video nadzor na području Blažuja i Hadžića, posebno na dijelovima kojima se kreću migranti i u blizini kampova, nakon usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu i uz saradnju sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

16. Vlada Kantona Sarajevo imenovat će posebnog povjerenika za pitanje migranata, a koji će jednom mjesečno dostavljati informaciju Vladi Kantona Sarajevo o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave u centrima na području Kantona Sarajevo, kao i svim incidentalnim situacijama sigurnosne, epidemiološke, higijenske i druge prirode.

17. Vlada Kantona Sarajevo pristupit će sačinjavanju popisa neophodne opreme, koja se koristi u svakodnevnim aktivnostima vezanim za migrantske centre, te će od međunarodnih organizacija, prvenstveno od IOM-a, zatražiti pomoć u nabavci potrebnih materijalno-tehničkih sredstava. Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo, KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo, KJKP “Rad” d.o.o Sarajevo, da bez odlaganja Vladi dostave liste potrebnih materijalno-tehničkih sredstava koja će sačinjavati ukupnu listu potreba.

18. Vlada Kantona Sarajevo uputit će zahtjev IOM da dostavi Protokole za postupanje u prihvatnim centrima po kojima su regulisane osnovne tehničke stvari u istima u drugim državama, kako bi se izvršila usporedba i eventualno koristile prakse za poboljšanje stanja u Bosni i Hercegovini (Kanton Sarajevo).

Broj:01-04-2461/21 PREDSJEDAVAJUĆI
28.01.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo unutrašnjih poslova
VIJEĆE MINISTARA BIH
Vlada Kantona