Zaključak stavljanje van snage zaključaka SKS na zapošljavanje

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 9/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

I

Stavlja se van snage zaključak Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-3436-3/20 od 25.02.2020. godine i zaključak broj 01-04-4371-2/20 od 11.03.2020. godine, a vezani su za morarorij na zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave Kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, te u privrednim subjektima u kojima Kanton Sarajevo učestvuje sa 50% ukupnog kapitala.
II
Sva zapošljavanja iz tačke I vršiće se uz davanje predhodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo.
III
Zaključak stupa na snagu odmah.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Svim javnim preduzećima Kantona Sarajevo
Svim javnim ustanovama Kantona Sarajevo
svim direkcijama Kantona Sarajevo
svim ministarstvima