Zaključak E. Konaković 03.11.2020.

Z A K LJ U Č A K

1.Prihvata se Inicijativa o formiranju Komisije koja će obići sve zdravstvene ustanove koje finansira Kanton Sarajevo, te će na terenu utvrditi stvarno stanje i o tome izvjestiti Skupštinu Kantona Sarajevo, u roku od 7 dana.

2.Komisiju će činiti zastupnici:

- Jasmina Bišćević Tokić;
- Elmedin Konaković;
- Sead Milavica;
- Amra Junuzović Kaljić;
- Zvonko Marić;
- Igor Stojanović;
- Neira Dizdarević;

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Prilog: 
Zastupnik: 
Opis: 
Komisija formirana