Zaključak

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 07.02.2017.godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Skupština Kantona Sarajevo pokreće Inicijativu, da se pristupi izmjeni Zakona o PIO, Federacije Bosne i Hercegovine, na način da se policijskim službenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrdi da prilikom izračunavanja osnovice za penziju za obračun uzima prosjek pet posljednjih godina radnog staža prije ispunjavanja uslova za penziju, ako su proveli najmanje pola radnog staža od ukupnog efektivnog staža kao policijski službenici.

U prilogu: Inicijativa

Broj:01-05-1500-1/17 PREDSJEDATELJICA
07.02.2017. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Prof. Ana Babić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Zastupnik: