Zaključak

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, povodom razmatranja Inicijative zastupnice Neire Dizdarević, na sjednici održanoj dana 07.02.2017.godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U prilogu: Inicijativa

Broj:01-05-1500-2/17 PREDSJEDATELJICA
07.02.2017. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Prof. Ana Babić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Zastupnik: