Segmedina Srna Bajramović 28.09.2021

Na osnovu čl.. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Segmedine Srna Bajramović, Skupština Kantona Sarajevo na 42. Radnoj sjednici održanoj dana 28.09.2021. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E

1. Obavezuje se VLADA KANTONA SARAJEVO, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da izvrše zakonsku obavezu usklađivanja Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) sa članom 34. stav (1) Zakona o stvarnim pravima FBiH (Službene novine FBiH 66/13) koji omogućava da za upravnika može biti izabran jedan ili nekoliko suvlasnika, a upravljanje može biti povjereno i drugoj poslovno sposobnoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
2. Obavezuju se Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da gore pomenuto usklađivanje izvrši u sljedećoj izmjeni ili dopuni Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) ili u potpuno novom zakonskom rješenju koje tretira oblast upravljanja zajedničkim dijelovima zgrada, a najkasnije u roku od 6 mjeseci.
3. Obavezuje se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da prati izvršenje obaveza od strane gore pomenutih javnih organa i izvijesti Skupštinu Kantona Sarajevo o njihovoj realizaciji.

Broj:01-04-34188-2/21 PREDSJEDAVAJUĆI
28.09.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Materijal pripremio:Emir Nalbantić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Vlada Kantona