Inicijativa Kabineta Premijera Kantona Sarajevo broj: 02/01-02-45704-1/21 od 12.01.2022.godine za dopunu odredbi Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/19);