Danas ispata majskih naknada korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas, u poslijepodnevnim satima, moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo  sredstva u iznosu od 1.035.004,12 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec maj 2015.godine.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.963 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe,  jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundacija ljekarskih pregleda.