zastupnička inicijativa za izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Vajzović Hanka
Inicijativa

Razloga je za to puno – možda čak i za donošenje novog zakona ako bi izmjene i dopune premašile onih 40% sadržaja, no da ovom prilikom ne oduzimam dragocjeno vrijeme – inicijativu sa obrazloženjem (pogotovo ako se ona prihvata), pa čak i sa ponuđenim konkretnim primjedbama i rješenjima - mogu naknadno dostaviti skupštinskim službama, nadležnom ministarstvu ili Vladi“

Odgovor: 

Ministarstvo je na stanovištu da je potrebno uraditi prečišćeni tekst postojećeg zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zatim uskladiti različitu terminologiju koja se koristi za učenike sa pošteškoćama u razvoju, te u upotrebu staviti jedinstven termin „učenici sa posebnim obrazovnim potrebama“.
U vezi sa inicijativom da se pojam „specijalna škola“, zamijeni sa pojmom „Centri za odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama“, upućujemo na sljedeće:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju se osnovne škole dijele na redovne, paralelne i specijalne škole.
Napominjemo da je u 2013. godini donesen Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/13), te u Programu rada Ministarstva za 2014. godinu nisu planirane aktivnosti u vezi sa eventualnim izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ali ako Ministarstvo zaprimi određen broj zahtjeva u vezi sa izmjenama koje mogu doprinjeti unapređenju postojećeg stanja u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će biti spremno podržati inicijativu uvažene zastupnice, koja se odnosi na izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.