Program rada JU Muzej Sarajeva, sa planom finansijskog poslovanja za 2014. godinu

Program rada JU Muzej Sarajeva, sa planom finansijskog poslovanja za 2014. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2014
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
JU Muzej Sarajeva
Godina: 
2014
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
34. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo- I nastavak