Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade

Ismir Jusko
Pitanje

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“Program rada PPZ-a koji Nam je dostavljen nije Program rada direktorice, niti nam je dostavljen Izvještaj o aktivnostima direktorice, koji bi trebao da bude javan i objavljen na web stranici Ministarstva. U Programu nam je navedeno da se u nekim dijelovima svog rada direktorica bavi "saradnjom" sa nekim institucijama. Saradnja nije program rada i to su dijelovi aktivnosti koji spadaju u svakodnevnu komunikaciju. Opis njenih poslova bi trebao biti edukacija direktora, izrada i davanje prijedloga za dokumente koji će unaprijediti odgojno obrazovni rad u Kantonu Sarajevo. Dakle, ne postoji usvojen izvještaj o radu direktora ove institucije niti nam je dostavljen Program rada direktorice. U Programu rada su nam navedni poslovi stručnih savjetnika, a ne aktivnosti i poslovi koje treba i mora imati direktor svake institucije.
Ministar pravde i uprave je trebao na današnjoj Skupštini pripremiti Izmjene Zakona o organizaciji i djelokrugu upravnih organizacija, koji ide po kratkom postupku, bez rasprave i sa jasnim obrazloženjem, i prema kojem se Zavod transformiše u Sektor. Inicijativa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je prošla 4. 8- a krajnji rok za izmjenu Zakona je bio 4. 10. To do sada nije urađeno.”