Na osnovu akta Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine, u kojem je rečeno: „nesporno je utvrđeno da u momentu izbora u nastavno zvanje redovni profesor dr. Muhar

Hajdarević Hadžem
Pitanje

Na osnovu akta Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine, u kojem je rečeno: „nesporno je utvrđeno da u momentu izbora u nastavno zvanje redovni profesor dr. Muharem Avdispahić nije imao ili nije navedeno u Izvještaju komisije objavljene knjige kao preduvjet predviđen članom 66. Zakona o univerzitetu („Sl. Novine SR BiH“ broj: 39/90), pokrećemo inicijativu za smjenu Muharema Avdispahića sa pozicije rektora Univerziteta u Sarajevu“.

Odgovor: 

Uvažavajući činjenicu da se u obrazloženju podnesene inicijative i aktu Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine koji nije potpisan, a koji je dostavljen uz podnesenu inicijativu, navodi da je izbor prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora izvršen 1993. godine, proizilazi da je odluka o izboru stekla svojstvo pravosnažnosti. Shodno odredbi člana 13. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 2/98 i 48/99) odluka koja je stekla svojstvo pravosnažnosti, a kojom su stečena određena prava odnosno kojom su određene odgovarajuće obaveze, može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima i rokovima koji su zakonom izričito predviđeni. Imajući u vidu da su relevantnim odredbama Zakona o upravnom postupku (čl. 260. i 261. Zakona) precizno utvrđeni osnovi kao i rokovi za poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora, cijenimo da se nisu stekli zakonski uslovi da Mininistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo poništi odluku o izboru prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora i po tom osnovu pokrene inicijativu za njegovo prijevremeno razrješenje sa pozicije rektora Univerziteta u Sarajevu. Istovremeno, obavještavamo Vas da je Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo od ovog Ministarstva zatražilo dostavu spisa predmeta koji se odnosi na izbor prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu, a u cilju dostave izjašnjenja Općinskom sudu u Sarajevu u predmetu po tužbi tužitelja prof. dr. Dubravka Lovrenovića i prof. dr. Samira Arnautovića radi poništenja odluke o izboru prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora i odluke o imenovanju prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će u okviru utvrđenih nadležnosti postupati u skladu sa odlukom koju u predmetnom slučaju donese nadležni sud.