"Koliko je zaposlenika kojima se odbija od plate članarina za Samostalni sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja FBIH – Kantonalni odbor SSOOiOKS, a nisu dali saglasnost da im se odbija članarina u pomenutom Sindikatu?"

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Svim članovima Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBIH – Kantonalni odbor SSOOiOKS, od neto plaće se odbija naknada na ime članarine u navedenom sindikatu.

Da li se nezakonito vrši obustava na plaću zaposlenicima u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo na ime članstva u SSOOiO FBiH - Kantonalni odbor SSOOiOKS s obzirom da nisu dali ličnu saglasnost za navedenu obustavu, a što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu ("Službene novine FBiH" br.43/99,32/00 i 29/03)?

Koliko je zaposlenika kojima se odbija od plate članarina u Sindikatu, a nisu dali suglasnost da im se odbija članarina u pomenutom Sindikatu?"

Proslijeđeno: