Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2013. godine, sa Izvještajem o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01. do 31.12.2013. godine, Izvještaje

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2013. godine, sa Izvještajem o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01. do 31.12.2013. godine, Izvještajem o radu direktora u 2013. godini, Izvještajem o radu Upravnog odbora i Izvještajem o radu Nadzornog odbora JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za 2013. godinu;

Rezultat: 
Usvojen