Izvještaj o poslovanju KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" za 2013. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu) sa prilozima;