Inicijativa "za izmjenu i dopunu Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",broj 18/10), u dijelu koji se odnosi na član 42. Zakona o vodama, kojim se propisuje donošenje Odluke o zaštiti izvorišta"

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu privrede "za izmjenu i dopunu Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",broj 18/10), u dijelu koji se odnosi na član 42. Zakona o vodama, kojim se propisuje donošenje Odluke o zaštiti izvorišta".

Obrazloženje inicijative se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: