Inicijativa za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija".

Segmedina Srna Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija"(Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97) i to u članovima 32. i 37. koji trenutno glase:

Član 32.
"Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je zaključen.
Ako po isteku ugovorenog vremena poslovne prostorije ne budu ispražnjene i predate zakupodavac može tužbom kod nadležnog suda tražiti predaju ispražnjenih prostorija."

Član 37.
"Ako zakupac kome je učinjena izjava o odustanku od ugovora ne preda ispražnjene poslovne prostorije u roku određenom u prethodnom članu, zakupodavac može tužbom kod nadležnog suda tražiti predaju ispražnjenih poslovnih prostorija."

Zastupničkom inicijativom predlaže se izmjena ovih odredaba tako da se riječi "tužbom kod nadležnog suda" u čl. 32. i 37. brišu,te iza riječi "prostorija" na kraju rečenica doda tekst "zahtjevom kod mjesnog nadležnog općinskog organa uprave za poslove privrede, koji o zahtjevu zakupodavca odlučuje rješenjem."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva privrede na inicijativu za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija" zastupnice Segmedine Srne Bajramović nalazi se u prilogu.