„DES Sarajevo postoji više od 60 godina i obavlja djelatnost profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja je u smislu odredbi pozitivnih zakonskih propisa djelatnost od posebnog javnog interesa i spada u oblas

Naser Nabil
Inicijativa

„DES Sarajevo postoji više od 60 godina i obavlja djelatnost profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja je u smislu odredbi pozitivnih zakonskih propisa djelatnost od posebnog javnog interesa i spada u oblast socijalne zaštite po članu 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine FBiH“, broj 9/10).
U svojoj dugogodišnjoj tradiciji ovo invalidno preduzeće bilo je prepoznatljivo na tržištu ovih prostora po izuzetno kvalitetnim proizvodima i uslugama iz domena grafičko-knjigovezačke, tekstilno-konfekcijske (krojenje i šivanje HTZ opreme) i pečatorezačko-graverske djelatnosti.

Napominjemo da su u direktnom prizvodno uslužnom procesu uposlena invalidna lica oštećenog sluha i govora sa 100%-im invaliditetom. Zbog specifičnog karaktera ovo privredno preduzeće se u zadnjih par godina zbog uslova poslovanja i okruženja susretalo sa velikim poteškoćama u radu i poslovanju, te se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji koju sam nije u mogućnosti prevazići bez pomoći i podrške šire društvene zajednice.

Upravo iz razloga strukture zaposlenih radnika, odnosno procenta zastupljenosti uposlenih invalida važeći Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 9/10) daje DES-u pravo i mogućnost da se obrati na ovaj način svim pravnim subjektima pozivajući se načlan 50. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji decidno reguliše da su pravni subjekti čiji je večinski vlasnik kapitala država, državni organi, organi pravosuđa, organi lokalne uprave, javne službe, ustanove, fondovi i javna preduzeća dužni najmanje 35% od svojih potreba zadovoljiti proizvodima i uslugama proizvedenim i pruženim u invalidnim preduzećima, zaštitnim radionicama i dr. pod uvjetima koji važe na tržištu, u skladu sa tim pokrećem moju poslaničku inicijativu radi spasa našeg preduzeća DES“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

O D G O V O R

Ministarstvo zadravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis broj 10-05-8046-1/14 od 28.05.2014 godine svim javno zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo u prilogu kojeg je dostavilo inicijativu uvaženog poslanika Nasera Nabila, a sa ciljem da se zdravstvene ustanove upoznaju sa sadržajem iste, imajući u vidu navedene odredbe zakona.

Odgovor: