Skupštinske komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Jelena Pekić, Smiljana Viteškić, Faruk Kapidžić
Vanjski članovi:

Emina Hodžić, Sara Bešić Zejneba Ekić


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Danijela Kristić, Davor Čičić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Azra Softić, Hamed Aljović


Rad komisije