Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
02.2018
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Komentar na rok: 
maj 2018-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu