Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Komentar na rok: 
juni-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu