Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
10.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
decembar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu