Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
juni-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu