Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2016
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2016
Komentar na rok: 
prijedlog: juli 2016
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu