Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
02.2017
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2017
Komentar na rok: 
mart-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu