Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST BORAČKIH PITNJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
maj-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu