Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu

Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Komentar na rok: 
juli-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu