Tačke dnevnog reda po sjednicama

31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

12. f. Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.


12. c. Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu KJKP „Sarajevogas“ d.o.o.;


12. e. Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o.


12. b. Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu KJKP „Rad“ d.o.o.


13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” – Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2012. godine, sa Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještajem o radu direktora u 2012. godini, te Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za period 01.01. – 31.12.2012. godine iz razloga navedenih u Zaključku Upravnog odbora broj: 05/1-0674/13 od 10.04.2013. godine, Zaključku Nadzornog odbora broj: 05/2-0713/13 od 18.04.2013. godine i Mišljenju Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo broj: 13-14-9366/13 od 08.05.2013. godine;


14. Izvjestaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara za 2010.,2011. i 2012. godinu;


31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo


4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo za 2013. godinu;


30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak

14. Prijedlog Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013.- 2015


30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi


4. Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“;


6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2013. godinu, Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu


12. Prijedlog odluke o davanju imena trgu na podrućju općine Vogošća


13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

5. Prijedlog odluke o prenosu udjela u privrednom društvu "UNIS PRETIS" d.o.o. Sarajevo sa Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine


Zapisnici sa 27. i 28. Radne sjednice sa stenogramima


29. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak

11. b. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Sarajevo art“ za 2012. godinu;


11. j. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ za 2012. godinu;


11. g. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“ za 2012. godinu;