Tačke dnevnog reda po sjednicama

5. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenj


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravst


26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdrav


27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Mi


28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva


29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenje


30. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdra


31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva, Mišljenjem Ministar


32. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kanton


Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2010. godinu


Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2010. godinu


5. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zaključka o prihvatanju Rezolucije o Srebrenici Evropskog parlamenta


3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2010. godine;


4. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo


5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke opreme za KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo


6. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu (KCUS i Opća bolnica)


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt o koncesiji između Vlade Kantona Sarajevo i Glavne uprave za imovinu i opće poslove, Služba za upravljanje nekretninama AP Friuli Venezia Giulia (Italija);


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit bank d.d. Mostar za kredit u iznosu od 5.000.000,00 KM


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2011. godinu


10. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje entiteta Republika Srpska


11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvnog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011.-2013. godina, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE za prodaju službenog motornog vozila marke FIAT 290 DUCATO CAT MI, registarskih oznaka 26


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju javnom licitacijom automatske telefonske centrale-ATC OM 60


15. Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2010. godinu i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2010. godinu


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2011. godinu


4. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-prvi nastavak

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-15818-2.1/11 od 04.05.2011. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima;