Tačke dnevnog reda po sjednicama

6. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju-skraćeni postupak


5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“;


7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva finansija K


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU „Apoteke Sarajevo“;


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JUKS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“;


23. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2010. godinu


24. Analiza provođenja Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama;


25. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na Kantonu Sarajevo u 2010. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika


Informacija o realizaciji novčanih sredstava podsticaja za 2010. godinu po Zakonu o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo;


Informacija o aktivnostima u oblasti suprotstavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – mart 2011. godine


Informacija o realizaciji novčanih sredstava podsticaja za 2010. godinu po Zakonu o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo;


5. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljen


18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva


19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona S


20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva fina


21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva


22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, ka