Tačke dnevnog reda po sjednicama

8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

Informacija o dostignutom stepenu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Kantonu Sarajevu


Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2011. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja


8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o koncesijama


7.Radna sjednica- prvi nastavak

9. Prijedlog Odluke o davanju naziva ulicama u mjesnim zajednicama „Breka – Koševo II“ i „Pionirska dolina – Nahorevo“na području Općine Centar Sarajevo


10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne uprave civilne zaštite za 2010. godinu


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite sa Finansijskim planom za 2011. godinu


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2010. godinu


13. Izvještaj o radu JP „Televizija Kantona Sarajevo“ za 2010. godinu


14. Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2010. godinu sa finansijskim planom za 2011. godinu (zbirno).


Informacija o istraživanju tržišta rada na području Kantona Sarajevo u 2010. godini


Izvještaj o poslovanju KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža za 2010. godinu


Informacija o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2010. godinu


Izvještaj o radu i poslovanju KJP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu


Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo


Izvještaj o poslovanju KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu;


Zapisnik sa Šeste Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


Informacija o rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje vode Butila


Informacija o aktivnostima u oblasti suprotstavljanja kriminalitetu, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – juni 2011. godine


Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar


Dopunski materijal


7. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogas


3. Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke kojom se odobrava prijenos dionica "HIDROGRADNJE" d.d. Sarajevo, evidentiran kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herceg


5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje imovinom Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kupovinu-pribavljanje nekretnina


7. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta "Sanacija i remont jednokolosječne tramvajske pruge u Sarajevu, ul. Mula Mustafe Bašeskije i Maršala Tita, od Baščaršije do "S" krivine na Marijin Dvoru u dužini od cca 2200 metara


8. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razriješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština KJP i to : GRAS; Televizija Kantona Sarajevo; ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo ;Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo; Poljoprivredno dobro Butmir; Saraje


6. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori