Tačke dnevnog reda po sjednicama

11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


Zapisnik o radu sa Devete Radne sjednice SKS


10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

5. Prijedlog zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo


6. Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012.godinu


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2012. godinu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2012. godinu


11. Prijedlog odluke o otvaranju odjeljenja Javne ustanove Univerziteta u Sarajevu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (dislocirana nastava)


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2012. godinu


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2012. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2012. godinu


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2012. godinu, sa planom razvojnih programa - Investicionim planom


16. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo


17. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo


18. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja i imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština kantonalnih javnih preduzeća :ZOI '84“ „Veterinarska stanica Sarajevo“„Sarajevo-šume“ "Poljoprivredno dobro Butmir“ Centar „Skenderija“


19. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja i imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština kantonalnih javnih komunalnih preduzeća: „Vodovod i kanalizacija“ ; „Rad“ ; „Park“ „Pokop“; „Sarajevogas“ „Toplane;Tržnice – pijace


20. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2010./11. godinu sa programom rada za školsku 2011./12. godinu


21. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja za školsku 2010./11. godinu sa programom rada za školsku 2011./12. godinu


22. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2010./11. godinu sa programom rada za školsku 2011./12. godinu


Informacija o aktivnostima u oblasti suprostavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja za period januar-septembar 2011. godine


10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu


3. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu