Tačke dnevnog reda po sjednicama

12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

31. Davanje pozitivnog mišljenja na Prostorni plan područja posebnih obilježja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc za period od 2008. do 2028. godine“;


Zapisnik 10. sjednica


Prima se na znanje Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo povodom navoda policijskog komesara iznesenih na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo


Izvještaj o stanju u prostoru za 2011. godinu na bazi praćenja realizacije dugoročnih usmjerenja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sačinjen na osnovu Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/06), Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH “, br. 63/04 i 50/07) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-18978-12.1/11 od 02.06.2011. godine.


Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2012. - 2014


12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Prijedlozi odluka Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja:


2. Informacija komadanta štaba CZ o poduzetim mjerama po Odluci o proglašenju prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke kojom se odobrava prenos dionica "HIDROGRADNJE" d.d. Sarajevo, evidentiranih kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herce


11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godinu


2. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2012. godinu


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine;


4. Prijedlog zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu


6. Nacrt zakona o rudarstvu Kantona Sarajevo


7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo utvrditi pravo vlasništva na predmetnom zemljištu u svrhu legalizacije izgrađenog stambenog objekta, uz plaćanje naknade prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa DD PD "Butmir" Ilidža, Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH