Tačke dnevnog reda po sjednicama

3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

11. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo;


12. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2010. godinu


13. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2010. godinu


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2010. godinu, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora


15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


16. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2010. godinu;


17. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2010. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.1


18. Izvještaj o radu Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa finansijskim pokazateljima;


19. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2010. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2011. godinu;


Program javnih investicija Kantona Sarajevo za 2011. - 2013. godinu;


Izvještaj o radu Upravne inspekcije za period 01.01. - 31.12.2010. godine


Izvještaj o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u 2010. godini


3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju-skračeni postupak


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“


4. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo;


5. Nacrt zakona o koncesijama


6. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu


7. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2010. godine;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo, prema izdatoj urbanističkoj saglasnosti i lokaciji objakta, utvrdi uz naknadu prvenstveno pravo korištenja zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekta u korist


9. 1 Stavlja se van snage Odluka o davanju saglasnostina tekst sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska) donesena na sjednici održanoj 17.02..2011. godine;


9. 2 Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na novi tekst Sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska)


10. Prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i to


2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-prvi nastavak

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke i o izboru predsjedavajućih zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Programa rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2011. godinu


14. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2010. godinu


15. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu


16. Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2009. godinu sa finansijskim planom za 2010. godinu (zbirno);


17. Skupstina je usvojila Izvjestaj 0 radu ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja za skolsku 200911 0 godinu sa programom rada za skolsku 2010111 godinu;