Tačke dnevnog reda po sjednicama

15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

13. Izvjestaj o radu i program rada KJU „Gerontološki centar“


14. Izvještaj o radu i Program rada KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“


15. Izvještaj o radu i Program rada KJU „Porodično savjetovalište“


16. Izvještaj o radu i Program rada JU „Kantonalni centar za socijalni rad“


17. Izvještaj o radu i Program rada KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja"


18. Izvještaj o radu i Program rada JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo"


19. Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Javnih ustanova za 2011. godinu


20. Izvještaj o radu i Program rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo


21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2011. godinu


22. Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2011. godini sa financijskim izvještajem


2.Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2011. godinu


Zapisnik 14 sjednica


3.Informacija o aktivnostima u oblasti suprostavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – mart 2012. godine


1.Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2011. godinu


14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

9. Nacrt „Strategije informatizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 2012 – 2016


10. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju: a)Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja b)Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar “ c)Kantonalne javne ustanove “Disciplinski centar za maloljetnike” d)Kantonalne javne ustanove” Porodično savjetovalište” e) Javne ustanove “Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo” f)Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” ;


11. Prijedlog odluke o razriješenju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


12. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu


13. Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2011. godinu


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o financijskom poslovanju za 2011. godinu


16. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period od 01.01. do 31.12.2011. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2011. godine


17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2011. godinu


18. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2011. godinu


19. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2011. godinu


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2012. godinu


21. Prijedlog teksta Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Kantona Sarajevo i AACC Alpe Adria centra za prekograničnu saradnju, kojim se uspostavljaju okviri buduće poslovno-tehničke saradnje i zajedničko djelovanje u oblastima od obostranog interesa


22. Izvještaj o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u 2011. godini;


23. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2011. godinu


24. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2011. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - Apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti