Vlada KS: Novi Pravilnik za prijem radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici dala je saglasnost na novi Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
Trenutni Pravilnik na snazi je od 2013. godine, kako je danas istaknuto, ostavio je veliki prostor za subjektivno ocjenjivanje i rangiranje prilikom upošljavanja u obrazovne javne ustanove. Zbog toga je, kako su naglasili iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, bilo mnogo kritika i od strane uposlenih, sindikata, institucije ombudsmana. Izradi i donošenju novog Pravilnika prethodila je javna rasprava koja je doprinijela izradi boljih kriterija u upošljavanju obrazovnog kadra.
Izmjene u odnosu na stari Pravilnik odnose se na bodovanje kandidata po javnom pozivu. Tako je broj bodova kojim su se ocjenjivali intervjui u konkursnim procedurama sa 24 smanjen na 4 boda, kako bi se, istaknuto je danas, smanjio prostor subjektivnog stava i bodovanja, te mogućnosti protažiranja u ovakvoj ocjeni kandidata.
Takođe, u odnosnu na stari Pravilnik, u novom propisu je ukinuto bodovanje kandidata po osnovu prosjeka ocjena na fakultetima koje su završili, a uvedeno je bodovanje autorstva i koautorstva udžbenika te povećan broj bodova koji se dobivaju po osnovu radnog staža.
Jedna od novina je da direktor škole, koji u konačnici, nakon provedene konkursne procedure, donosi Odluku o izboru radnika sada će taj izbor imati između dva najbolja rangirana kandidata sa konačne bodovne rang liste. Izuzetak od ovoga su slučajevi kada se na listi nalazi kandidat kao zasluženo lice koje ostvaruje prava iz Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH , gdje se taj broj povećava na tri kandidata i gdje prednost pri zapošljavanju imaju kandidati iz boračkih kategorija, kako je to propisano spomenutim Zakonom.
Procedura zasnivanja radnog odnosa u obrazovnim institucija je uređena i transparentna, vrši se putem raspisivanja javnih konkursa, a novi Pravilnik će doprinijeti da uz jasne kriterije, najbolji kandidati postanu dio nastavnih procesa. Najavljeno je da će prije početka nove školske godine biti raspisani konkursi za popunjavanje radnih mjesta u skladu sa novim Pravilnikom.